CPZ International
Projekti

TEKOČI PROJEKTI

1. Projekti EU

VINCE - Validation for Inclusion of New Citizens of Europe

VINCE - Validation for Inclusion of New Citizens of Europe Korakoma do visokošolske izobrazbe: priznavanje predhodno pridobljenega znanja za begunce in migrante O projektu Za ljudi, ki jih življenjska pot zanese v drugo državo, je bistvenega pomena, da se čim prej in čim učinkoviteje vključijo v novo družbo. Tako k socialnemu kot ekonomskemu vključevanju močno pripomorejo posameznikova znanja in spretnosti, ki pa imajo največjo moč, če so tudi ustrezno prepoznana in priznana v obliki uradno priznane izobrazbe.

S projektom VINCE želimo želimo beguncem in migrantom čim bolj olajšati vpis na visokošolko izobraževanje oziroma pohitriti njihovo pot do visokošolske izobrazbe. S postopkom priznavanja predhodnega, tako formalnega, kot neformalnega in priložnostnega učenja, lahko beguncem in migrantom omogočimo, da se lahko, tudi če niso dokončali srednješolskega izobraževanja oziroma to v Sloveniji in EU ni priznano, vpišejo na visokošolski študij. Poleg tega jim lahko tudi omogočimo, da se jim nekateri izpiti na fakulteti priznajo in jim jih ni potrebno opravljati, oziroma, da se lahko neposredno vpišejo v višji letnik študija.

Postopki priznavanja predhodno pridobljenega znanja so sicer poznani, vendar še niso široko uveljavljeni in ljudje, ki prihajajo v stik z begunci in migranti, teh možnosti ne poznajo, poleg tega pa delo z begunci in migranti zaradi različnih faktorjev (npr. jezikovne in kulturne prepreke, razlike v izobraževalnih sistemih, nepoznavanje možnosti za vpis na študij in nemotiviranost) zahteva prilagojen pristop in sodelovanje različnih akterjev. V projektu VINCE smo zato pripravili orodja, ki bodo zaposlenim na univerzah in drugim v pomoč pri uvajanju in izvajanju postopkov priznavanja predhodnega učenja, hkrati pa gradimo skupnost deležnikov (univerze, nevladne organizacije, vladne službe), ki bo pripomogla k večji razširjenosti priznavanja predhodnega učenja za begunce in migrante.

Ciljne skupine in deležniki

Glavni deležniki, ki jih nagovarjamo s projektom VINCE so:

- zaposleni na univerzah - univerze so dejanski izvajalci postopkov priznavanja predhodno pridobljenega znanja - nevladne organizacije, ustanove in drugi, ki pomagajo in svetujejo beguncem in migrantom - ti deležniki so tisti, ki usmerjajo in svetujejo beguncem in migrantom pri odločitvi za nadaljnji študij - vladne službe - te so odgovorne za sprejem ustreznih politik, ki bi spodbujale in institucionalizirale vpis beguncev in migrantov v visokošolski študij, vključno s postopki priznavanja predhodno pridobljenega znanja
Orodja in predlogi

Vsa orodja in predlogi, pripravljeni v okviru projekta VINCE, so dostopni na uradni spletni strani projekta.

V projektu VINCE smo pripravili orodja, ki bodo zaposlenim na univerzah ter ljudem, ki pomagajo beguncem in migrantom, in tudi samim beguncem in migrantom v pomoč pri odločitvi za študij, pri pripravi na postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja in pri izvedbi postopka. Razvita orodja, ki so dostopna tudi na spletni strani projekta VINCE, so: - pregled zakonov in praks v povezavi s priznavanjem predhodno pridobljenega znanja v evropskih državah - smernice in napotki za pripravo in izvajanje postopkov priznavanja predhodno pridobljenega znanja za begunce in migrante na visokošolskem nivoju - praktični primeri in dejanske izkušnje beguncev in migrantov s priznavanjem predhodno pridobljenega znanja, vključno s tem, kako je priznavanje vplivalo na njihovo življenje
Pripravili pa smo tudi predloge politik, ki bi pomagale k večji razširjenosti in učinkovitosti priznavanja predhodno pridobljenega znanja in k večji vključenosti beguncev in migrantov v visokošolsko izobraževanje.

Novice

VINCE Validation Prize

V projektu VINCE smo razpisali nagradni natečaj za najboljše praktične primere priznavanja predhodno pridobljenega znanja za begunce. Na natečaj se lahko, s svojim primerom, prijavite tudi vi. Podrobnosti o natečaju najdete ne spletni strani https://vince.eucen.eu/vince-validation-prize-2019/


Spletna stran projekta: www.allinhe.eu

Leonardo da Vinci projekt Observal-Net 2011-2013

Projekt Observal-Net je projekt programa Vseživljenjsko učenje (akcija: Leonardo da Vinci), ki ga sofinancira Evropska komisija. Vključuje organizacije iz 10 evropskih držav. Začel se je v letu 2011 in bo trajal 2 leti. Namen projekta je postavitev mreže organizacij - deležnikov v vrednotenju neformalnega in informalnega učenja (VNIU) v Evropi. Jedro te postavitve je oblikovanje nacionalnih delovnih skupin v vseh sodelujočih državah, pri čemer je vsaka od teh skupin zadolžena za izvedbo več forumov ključnih nacionalnih deležnikov v VNIU, katerih namen je, da se oblikuje priporočila, predloge, rešitve, ki zadevajo nadaljnji razvoj aktivnosti teh deležnikov. Tem nacionalnim mrežam je dodana še prečna mreža, ki je sestavljena iz treh strokovnih odborov in obravnava naslednje tri teme:
- vloga ljudskih pobud pri podpiranju VNIU in strategije za njihovo vključitev v prevladujočo usmeritev
- dejavniki uspeha pri implementaciji VNIU v zaposlovanje
- kompetenčni profil, ki je zahtevan za svetovalce v VNIU.
Poleg tega je še en - četrti - odbor, ki je sestavljen izključno iz ustvarjalcev politike in katerega namen je izmenjava strategij v zvezi z VNIU na visoki ravni. Projekt je naslednik projekta Observal in se tako opira na bazo primerov dobre ali slabe prakse VNIU v evropskih državah, ki je del širše baze, ki je bila ustvarjena v okviru projekta Observal. Projekt pa tudi prispeva nazaj v to isto bazo s pripravo poročil o letnem stanju glede VNIU v vsaki od sodelujočih držav.

Spletna stran projekta: http://observal-net.eu/homepage

Grundtvig partnerstvo Adopt your heritage (Posvoji svojo dediščino) - ADHER 2009-2011

Projekt Adopt your heritage - ADHER je projekt programa Vseživljenjsko učenje (podprogram Grundtvig), ki ga sofinancira Evropska komisija. Dvoletni projekt, ki se je začel v letu 2009, vključuje organizacije iz Turčije, Romunija, Slovenije, Litve, Italije in Grčije). Glavni namen projekta je povečanje medsebojnega razumevanja med različnimi kulturami, in sicer z izboljšanjem znanja ljudi o dediščinah (različnih) kultur, pri čemer se uporabi inovativne načine izobraževanja/usposabljanja. Izboljšanje znanja ljudi o kulturnih dediščinah seveda lahko pomeni tudi ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in, posledično, prispevanje h ekonomskemu razvoju (najprej okolja, ki mu ti ljudje in ta dediščina pripadajo). Na drugi strani gre tu za možnost ohranjanja kulturne dediščine na način, ki obenem pomeni prispevek h ekonomskemu razvoju. Projekt vključuje mobilnosti učencev in mentorjev (kot udeležencev izobraževanja o kulturnih dediščinah) v druge (partnerske) države, katerih glavni namen je izmenjava informacij o situaciji glede kulturne dediščine v različnih državah.

Spletna stran projekta: www.adyourhe.com, www.adher.mii.lt

Leonardo da Vinci partnerstvo Mentoring as vocational training method for third sector organizations (Mentorstvo kot metoda poklicnega usposabljanja za organizacije tretjega sektorja) - MIND.TS 2009-2011

Projekt Mentoring as vocational training method for third sector organizations - MIND.TS je projekt programa Vseživljenjsko učenje (podprogram Leonardo da Vinci), ki ga sofinancira Evropska komisija. Dvoletni projekt se je začel v letu 2009 in vključuje organizacije iz Poljske, Francije, Italije, Slovenije, Litve, Malte in Španije. Glavni namen projekta je razvoj informativnega kurza o mentorski metodi in promocija kurza med neprofitnimi organizacijami. Projekt tako prispeva k razvoju profesionalnih spretnosti delavcev v neprofitnih organizacijah z uporabo inovativnih načinov usposabljanja.

Blog projekta: mindts.wordpress.com

Leonardo da Vinci projekt Consult in Europe (Svetovanje v Evropi) 2006-2008

Svetovanje menedžmentu je v Evropi in tudi v svetu v porastu. Ob tem pa starejši menedžerji ali vodje podjetij zaradi spleta različnih okoliščin pogosto ne najdejo ali le težko najdejo novo zaposlitev kot menedžerji, lahko pa svoje znanje in izkušnje prenesejo na področje svetovanja podjetjem. Projekt CiE - ki kot projekt evropskega mednarodnega programa Leonardo da Vinci vključuje 14 partnerjev iz 9 držav EU - podpira možnost zaposlitve teh ljudi v sektorju svetovanja menedžmentu, in to na način, da se z analizo potreb trga svetovalnih storitev in zmožnosti (kompetenc), ki jih potrebujejo novi starejši svetovalci, razvije tako obliko (formalnega in neformalnega) izobraževanja teh ljudi, da bodo le-ti usposobljeni za uspešen prehod v sektor svetovanja menedžmentu.

Spletna stran projekta: www.consultineurope.eu

Leonardo da Vinci projekt Observal - European Observatory of Validation of Non-Formal and Informal Learning (Evropski observatorij vrednotenja neformalnega in informalnega učenja) 2007-2010

Glavni cilj projekta - ki kot projekt evropskega mednarodnega programa Leonardo da Vinci združuje organizacije iz 24 držav EU, ki predstavljajo različne sektorje za izobraževanje (visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, izobraževanje odraslih) - je ustvariti podatkovno bazo o vrednotenju neformalnega in informalnega učenja v evropskih državah, ki vključuje štiri tipe podatkov:

(1) podatke tipa »Uradni dokumenti« (uradni dokumenti, ki urejajo vrednotenje neformalnega učenja v državi)

(2) podatke tipa »študije primera« (študije primerov dobre ali slabe prakse vrednotenja neformalnega in informalnega učenja, iz različnih sektorjev)

(3) podatke tipa »Letni nacionalni pregledi« (letno stanje na področju implementacije vrednotenja neformalnega in informalnega učenja v državi)

(4) podatke tipa »Publikacije«.

EuropeAid projekt Support to Reform of General Education in Bosnia and Hercegovina: Education Quality Assurance in Bosnia and Herzegovina (Podpora reformi splošnega izobraževanja v Bosni in Hercegovini: Zagotavljanje kvalitete izobraževanja v Bosni in Hercegovini) 2008-2009

Splošni cilj projekta je prispevati k vzpostavitvi visokokvalitetnega izobraževalnega sistema v reformi izobraževalnih institucij, ki so odgovorne za razvoj in ocenitev standardov za primarno in sekundarno izobraževanje, v Bosni in Hercegovini. Posebna cilja pa sta:

- podpora delovanju državne izobraževalne agencije, ki je odgovorna za razvoj in ocenitev standardov za predšolsko, primarno in sekundarno izobraževanje, in

- razviti učinkovit in funkcionalen sistem za zagotavljanja kvalitete izobraževanja

Projekt Evropske komisije (EuropeAid) Support to Reforms of Higher Education in Bosnia and Herzegovina (Podpora reformam visokega izobraževanja v Bosni in Hercegovini), v partnerstvu z GOPO in LSN, Bosna in Hercegovina, 2009-

Cilj projekta je pospešiti reformo izobraževalnega sistema, da bo ustrezal potrebam trga dela, zato da se zmanjša brezposelnost in podpre ekonomski in družbeni razvoj. Specifično naj bi projekt povečal, poleg akademske mobilnosti v Bosni in Hercegovini in v tujino, tudi mobilnost delovne sile v okviru evropskega trga delovne sile s priznavanjem diplom v skladu z Lizbonsko konvencijo, ter podprl institucionalni razvoj univerz v Bosni in Hercegovini, z namenom, da se poveča stroškovna učinkovitost administrativnih in menedžerskih del z uvedbo modela integrirane univerze.

EuropeAid projekt Regional Network of Local Learning Institutions (Vzpostavljanje regionalne mreže lokalnih izobraževalnih ustanov) z glavnim partnerjem hrvaško Agencijo za poklicno izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje odraslih, Hrvaška, 2010-

Projekt je del širšega prizadevanja Hrvaške, da bi zagotovila trajno izboljšanje svojega izobraževalnega sistema. Projekt je načrtovan tako, da naj bi povečal kapacitete sistema izobraževanja odraslih na nacionalni ravni, v prvi vrsti v izbranih desetih najbolj ranljivih regijah. Projekt je osredotočen na štiri glavne stvari:

1. Izboljšanje kapacitet institucij za izobraževanje odraslih v desetih izbranih regijah

2. Pomoč pri diseminaciji informacij o metodologiji za izboljšanje obstoječih kratkih programov izobraževanja odraslih in ustvarjanje novih

3. Podpora pri implementaciji operativnega programa subvencij "Regionalna mreža lokalnih učnih ustanov"

4. Promocijske aktivnosti za povečanje zavedanja potencialnih odraslih učencev o obstoju programov izobraževanja in usposabljanja odraslih in o ustanovljeni regionalni mreži.

 

2. Projekti Svetovne banke in drugih donatorjev

Projekt Capacity for Universal Basic Education in Nigeria (Zmožnost za splošno osnovno izobraževanje v Nigeriji) 2008
in
Education Sector Support Programme in Nigeria project (Projekt Program podpore izobraževalnemu sektorju v Nigeriji) 2008-2011

Projekt Zmožnost za splošno osnovno izobraževanje v Nigeriji - ki ga je nasledil projekt programa podpore izobraževalnemu sektorju v Nigeriji - je podprl nigerijsko vlado pri razvoju in pripravi osnutka analize stanja izobraževalnega sektorja, zveznega 10-letnega načrta za izobraževalni sektor, vizije 2020 in nacionalnega ogrodja za izobraževanje. Ta podpora je obsegala oblikovanje ocenjevanja predmetnega in pedagoškega znanja učiteljev v osnovnem in srednjem izobraževanju glede na šolski kurikulum in prepoznavanje tistih področij, ki so potrebna izboljšanja.

Projekt Teachers' Development Needs Assessment in Kano, Kaduna, Lagos and Jigawa State, Nigeria (Ugotavljanje potreb učiteljev po izobraževanju v nigerijskih državah Kano, Kaduna, Lagos in Jigawa), ki poteka v okviru projekta Education Sector Support Programme in Nigeria Project (Projekt Program podpore izobraževalnemu sektorju v Nigeriji), Nigerija, 2009-2010-

Raziskava potreb učiteljev po izobraževanju v državi Kwara je odkrila, da je raven znanja in pedagoških sposobnosti učiteljev potrebno dvigniti, ker so vzrok za nizke sposobnosti učencev. Formalno izobraževanje učiteljev ne privede vedno do kompetentnosti. Projekt nudi podporo štirim nigerijskim državam: Lagos, Kano, Kaduna in Jigawa, pri proučevanju ravni znanja in kompetenc učiteljev in sicer pri načrtovanju in pri izvedbi testiranja in določitvi ravni znanja osnovnošolskih učiteljev in učiteljev v srednji šoli, da bi ugotovili, ali njihovo poznavanje predmeta in pedagoška znanja ustrezajo šolskemu učnemu načrtu, da bi se na osnovi tega določila področja, ki potrebujejo ustrezne popravne ukrepe. Pripravi in predstavi se rezultate testiranja učiteljev v državi Kwara za Ministrstvo za izobraževanje.

Projekt Svetovne banke Teacher Education Improvement Project (TEIP), Component 2: Upgrading Academic and Professional Teaching Qualification of Under-Qualified Class Teachers for Grades 1-4 (Projekt za izboljšanje izobraženosti učiteljev (PIIU), komponenta 2: Izboljšanje akademske in strokovne usposobljenosti za poučevanje za nezadostno kvalificirane učitelje nižje razredne stopnje (1.-4. razred), Palestina, 2011-

Projekt je podpora Strategiji izobraževanja učiteljev, ki je nastala na pobudo palestinskega Ministrstva za izobraževanje in visoko šolstvo kot kritični element Strateškega načrta za razvoj izobraževanja, in ga financira Svetovna banka. Projekt ima dve komponenti:

- cilj prve komponente je izboljšanje kakovosti in primernosti komponente praktičnih izkušenj v šoli v izobraževanju učiteljev (učiteljski praktikum).

- cilj druge komponente je podpreti ponudbo programov, s katerimi bi nadgradili večji del učiteljev, ki že poučujejo (cca. 75), ki trenutno nimajo ustreznih akademskih in strokovnih kvalifikacij za poučevanje in ki ne dosegajo novih standardov za certificiranje učiteljev. To komponento bodo pilotsko preizkusili na 4 univerzah na Zahodnem bregu in na eni v Gazi, v kar bo vključenih 2000-2500 nezadostno kvalificiranih učiteljev razrednega pouka (1.-4. razred) iz okoli 30 šol, ki so v bližini vključenih institucij.